Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ljubica Bačanac

Ljubica Bačanac je rođena 1952. godine u Ruhotini (Bijeljina), Bosna i Hercegovina, gde je završila osnovnu i srednju učiteljsku školu. Diplomirala je 1976. godine na Filizofskom fakultetu u Beogradu – na grupi za kliničko-školsku psihologiju, a za diplomksi rad dobila je Oktobarsku nagradu grada Beograda. Magistrirala je 2001. godine sa temom „Karakteristike intelektualnih sposobnosti sportista sportskih igara“. Doktorirala je na problemu nasilja u sportu, tj. izučavanju psihosocijalnih i situacionih faktora agresivnog i nasilnog ponašanja trenera, sportista i roditelja sportista. Od 1977. do kraja 2012. radila je u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta (sada Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije) na poslovima istraživačko razvojnog karaktera u oblasti primjene društvenih nauka u fizičkoj kulturi i sportu, tj. na poslovima sportskog psihologa. Bavila se stručnim (psihološka dijagnostika, savjetovanje, psihološka priprema sportista i sportskih ekipa), edukativnim (edukacija roditelja, trenera, sportista putem seminara i predavanja) i naučno istraživačkim radom. Objavila je preko 100 stručnih i naučnih radova iz oblasti psihologije sporta, više monografija; učestvovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima i bila predavač na brojnim seminarima za edukaciju sportskih trenera, roditelja i sportista (stručni seminari pojedinih sportskih saveza, realizacija nastavnih programa namijenjenih trenerima za sticanje licenci, saradnik u nastavi na Višoj školi za sportske trenere, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (na predmetima Motorna kontrola i Dečiji sport), Fakultetu za menadžment u sportu "ALFA" Univerziteta (Psihologija sporta), Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment Univerziteta Singidunum u Beogradu (Psihologija sporta).

Preko 30 godina takmičarski se bavi orijentiringom, bila je potpredsednik Orijentiring saveza Srbije. U svojstvu psihologa člana stručnog tima naših nacionalnih selekcija učestvovala je na Mediteranskim igrama u Splitu 1979, EYOF (Evropskom olimpijskom festivalu mladih) u Tampereu (Finska, 2009), EYOF u Trabzonu (Turska, 2011), Olimpijskim igrama u Londonu, 2012, SEOC-u (Prvenstvu Jugoistočne Evrope u Orijenitringu) u Srbiji (Vrdnik, 2014), Bugarskoj (Bansko, 2015) i Makedoniji (Strumica). 

Objavila je nekoliko stručnih publikacija: Psihološki aspekti orijentiringa (2004), Vaspitanje korz sport (sa I. Radovanovićem, 2005), Priručnik za roditelje mladih sportista (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem, 2011), Psihološke osnove treniranja mladih sportista (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem (2011), Agresivnost i nasilje u sportu: Psihosocijalni i situacioni faktori agresivnog i nasilnog ponašanja trenera, sportista i roditelja sportista (2015), Sport i nasilje: Empirijska analiza nasilja u sportu Srbije (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem, 2016). Autor je poglavlja „Psihološko pedagoški aspekti rada sa decom u sportu“ u knjizi Dečiji sport od prakse do akademske oblasti (str. 122-151, Ur. Jevtić i sar, FSFV, 2011). Autor i koautor je 5 poglavlja u knjizi Šport po meri otrok i mladostnikov (str. 128-271, Ur. B. Škof i N. Bratina, Fakultet za šport, Ljubljana, 2016), poglavlja u knjizi Žena i sport (str. 99-141, Ur. I. Juhas, FSFV, Beograd, 2016), udžbenika "Motorno ponašanje: Motorno učenje i motorna kontrola" (sa V. Mrdakovićem i D. Ilićem, FSFV, Beograd: FSFV, 2019).  

Osim uspješnog rada sa najtrofejnijim sportistima i timovima, veliki dio svoje profesionalne karijere posvetila je afirmaciji vaspitnih i socijalizacijskih potencijala sporta i stvaranju preduslova da se oni ispolje, a oni se primarno vezuju s kvalitetnim stručnim radom, pozitivnim pristupom u treniranju i sredinom bez nasilja. Uvjerena je da je sport bez nasilja idealna aktivnost za vaspitanje mladih, stvaranje dobrog karaktera, sticanje životno vrijednih iskustava i vještina, pravilan psihosocijalni razvoj, formiranje zdravih, zadovoljnih i uspješnih odralsih osoba.

 

  

dr Ljubica Bačanac
Kontakt podaci
Objavljeni radovi
 • Priručnik za roditelje mladih spotista
 • Časopis | Knjiga
 • Izdavač | Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Novak Djokovic Fondacija
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-86-82328-02-5
 • Ključne riječi | Motivi za bavljenje i napuštanje sporta; kada decu uključiti u sport; uloga roditelja
 • Napomena | Ovo je drugo izdanje priručnika iz 2009 sa promenjenim dizajnom i recenzentima!
 • Competitive trait anxiety and general self-esteem of athletes according to the sport type and gender.
 • Časopis | Primenjena Psihologija, 41(3) , 277-307
 • Izdavač | Filizofski fakultet Novi sad
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2021
 • Kategorija | K1
 • ISBN | doi: 10.19090/pp.2021.3.277 -307
 • Ključne riječi | aggression, combat sports, self – respect, sex, stress
 • Napomena | Ovo je koautorski rad : Aleksandra A. Sanader, Jelena R. Petrović, Ljubica Bačanac, Ivan Ivković, Ivan Petrović and Olivera M. Knezević Do danas sam za sve radove (preko 140) registrovala 52 citata na ResearchGate i 160 na Akademiji (ACADEMIA - academia.edu; koju koristi 16850 univerziteta, među kojima i University of OXFORD, Berkley & NYU.
 • Characteristics of Leadership Styles of Students of the University of Donja Gorica
 • Časopis | Fizička kultura, 74 (2), 127-139.
 • Izdavač | Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2020
 • Kategorija | K1
 • ISBN | DOI: 10.5937/fizkul74-34420
 • Ključne riječi | Liderski profil /pol / bavljenje sportom / studenti/ Univerzitet Donja Gorica /Crna Gora
 • Preliminarno istraživanje sujevernog ponašanja u orijentiringu
 • Časopis | FIzička Kultura, 75 (2)
 • Izdavač | Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2020
 • Kategorija | K1
 • ISBN | doi: 10.5937/FIZKUL75-34098
 • Ključne riječi | Rituali/ uzrast/ pol/ takmičarsko iskustvo / samopouzdanje/ orijentiring
 • Napomena | Koautor ovog rada je Irina Juhas
 • FACTORIAL VALIDITY OF EXTENDED SPORT COMPETITIVE ANXIETY TEST EVALUATED WITH YOUNG ATHLETES
 • Časopis | South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2019, 41(1): 121 - 131
 • Izdavač | Southern African Alliance for Sport Science, Physical Education and Recreation
 • Država izdavača | Južna Afrika
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 0379-9069
 • Ključne riječi | Trait anxiety; Construct validity; Reliability; SCAT.
 • Napomena | Ovo je koautorski rad. Autori: Aleksandra A. SANADER, Ljubica BAČANAC, Ana ORLIĆ, Olivera M. KNEZEVIC, Ivan IVKOVIC, Dusan UGARKOVIC
 • Link | https://www.ajol.info/index.php/sajrs/index
 • Psihologija sporta u Srbiji - kritički osvrt na pređeni put, aktuelno stanje i buduće izazove Sports psychology in Serbia: A critical review of the past, current condition and future challenges
 • Časopis | Fizička kultura, vol. 73, br. 1, str. 40-60
 • Izdavač | Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K1
 • ISBN | https://doi.org/10.5937/fizkul1901040B
 • Ključne riječi | Ključne reči: psihologija sporta; razvoj; perspektive; budući izazovi; srbija Keywords: sports psychology; development; perspectives; future challenges; Serbia
 • Link | https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-38281901040B
 • Motorno ponašanje: motorna kontrola i motorno učenje
 • Časopis | Knjiga, poglavlja, 5,6,7, pp. 209-342
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN - 978-86-89773-46-0; COBISS.SR-ID 280775180
 • Ključne riječi | Definisanje, svojstva i klasifikacija i faktori učenja motornih veština, obrada informacija, teorije i faze motornog učenja, verbalne instrukcije, deomonstracija
 • Napomena | Autori: Vladimir Mrdaković, Duško Ilić i Ljubica Bačanac
 • The most common errors in orienteering and their relation to gender, age and competition experience.
 • Časopis | FACTA UNIVERSITATIS, Series: Physical Education and Sport, Vol. 14, No 2, 2016, pp. 211-226.
 • Izdavač | University of Niš
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | UDC 796.012.47:612.67
 • Ključne riječi | ey words: orienteering, errors, gender, age, sport experience
 • Napomena | U ovom radu sam koautor/drugi autor sa: Juhas, I. i Kozoderović, J.
 • Link | https://www.researchgate.net/publication/311912800
 • Sporr i nasilje: Empirijska analiza nasilja u sportu Srbije
 • Časopis | Knjiga
 • Izdavač | Sportski savez Srbije, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 978-86-87943-07-0; COBISS.SR-ID 222725900
 • Ključne riječi | Nasilje nad mladim i starijim sportistima, treneri , roditelji, sudije, sportski novinari, roditelji, sportski funkcioneri, akteri i žrtve
 • Napomena | Koautori: Nebojša Petrović, Nenad Manojlović
 • Doprinos sporta psihološkom zdravlju, zrelosti i integrisanosti žena i smanjenju rodnih razlika
 • Časopis | Poglavlje u knjizi "Žena i sport", Ur. Irina Juhas, pp. 123-141
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 978-86-89773-19-4; COBISS.SR-ID 226621196
 • Ključne riječi | Indikatori zrele ličnosti, rodne sličnosti i razlike u psihološkim svojstvima sportista, sport i androginost
 • Napomena | Koauror u poglavlju: irina Juhas
 • Šport po meri otrok in mladostnikov, 2. dopolnjena izdaja
 • Časopis | Poglavlja 4, 5, 6, 7 i 8 u knjizi, Ur. Branko Škof in Nataša Bratina, pp. 130-271
 • Izdavač | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN - 978-961-16843-68-3;
 • Ključne riječi | Psihosocialni razvoj, pozno otroštvo, mladostništvo, lik trenerja mladih športnikov i načini delovanja, vzgojne naloge, oblikovanje kohezivne vadbene skupine, zagotavljanje discipline, pravilan odnos do tekmovanja, odgovornosti staršev, vrste nasilja v športu
 • Napomena | U pitanju je obimna knjiga sa 6 cjelina i 39 poglavlja, 763 str. Osim urednika Škofa i Bratine, još 26 saradnika obrađuju teme poput pedagoških i psihosocijalnih aspekata sporta dece i mladih, bioloških, zdravstvenih, didaktičkih, metodičkih aspekata, programe kondicijske pripreme.
 • Agresivnost i nasilje u sportu: Psihosocijalni i situacioni faktori agresivnog i nasilnog ponašanja trenera, sportista i roditelja sportista
 • Časopis | kjiga
 • Izdavač | Zavod za udžbenike, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2015
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN - 978-86-17-19212-7; COBISS.SR-ID 218189324
 • Ključne riječi | Definisanje agresivnosti i nasilja, teorije, faktori, istraživanja agresivnosti, nasilje trenera i roditelja,
 • COMPETITIVE ANXIETY, SELF-CONFIDENCE AND PSYCHOLOGICAL SKILLS IN TOP ATHLETES WITH AND WITHOUT DISABILITIES: A PILOT STUDY
 • Časopis | FACTA UNIVERITATIS, Series: Physical Education and Sport, Vol. 12, No2, pp. 59-70
 • Izdavač | University of Niš
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2014
 • Kategorija | K1
 • ISBN | UDC 796:159.922.73
 • Ključne riječi | Key words. sport, disability, psychological characteristics specific for sport
 • Napomena | AUTORI: Ljubica Bačanac, Bojana Milićević-Marinković, Goran Kasum, Marjan Marinković
 • Neke karakteristike psihološkog profila elitnih atletičara Srbije; Psychological profile characteristics of Serbian elite athletics.
 • Časopis | Proceedings of the thematic conference, pp. 667-676
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN - 978-86-80255-94-1 COBISS.SI-ID - 4353713;
 • Ključne riječi | Atletičari, sportsko samopouzdanje, takmičarska anksioznost, koping veeštine, pol, sportski staž
 • Napomena | Koautori su: Vladimir Kitanović, Milica Nikolić, Tijana Ćirković
 • CHARACTERISTICS OF PERSONALITY PROFILES OF ELITE WRESTLERS AND BASKTEBALL PLAYERS
 • Časopis | INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY Acta Kinesiologica , Vol. 5 (1): 16-20
 • Izdavač | Kineziološki fakultet Split
 • Država izdavača | Hrvatska
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | Corpus ID: 46409446
 • Ključne riječi | Key words: senior, Catell 16PF, basketball, wrestling, significant difference; Ključne riječi: seniori, Catell 16PF, hrvanje, košarka, značajna razlika
 • Napomena | Koautor/drugi autor sa: Kasum Goran, Ljubica Bacanac and Saša Jakovljevic
 • Link | http://www.actakin.com/PDFS/BR0501/SVEE/04%20CL%2003%20GK.pdf
 • NASILNO PONAŠANJE PREMA I MEĐU DECOM I MLADIMA U SPORTU - REZULTATI ISTRAŽIVANJA I PREPORUKE -
 • Časopis | Nije časopis već Rezultati projekta „Prevencija konflikata i nasilnog ponašanja prema i meñu decom i mladima u sportu kao delu lokalne zajednice”
 • Izdavač | Centar za prava deteta, GIZ, Ministarstvo za omladinu i sport
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | Nema
 • Ključne riječi | Doživljeno i viđeno nasilje, uzroci nailja kod mladih fudblera, rukometaša i košarkaša, preporuke za redukciju nasilja
 • Napomena | Koautor/drugi autor sa: Dragan Popadić, Ljubica Bačanac, Milena Golić, Marija Petrović, Stanislava Vidović
 • Link | https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/nasilno_ponasanje.pdf
 • Psihološke osnove treniranja mladih sportista
 • Časopis | Knjiga
 • Izdavač | Republički zavod za sport, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | COBISS.SR - ID 184474124
 • Ključne riječi | Atributi dobrih trenera, periodizacija dugoročnog sportskog razvoja, stilovi obučavanja, liderstvo u sportu, pozitivan pristup treniranju,
 • Napomena | Koautori: Nebojša Petrović, Nena Manojlović
 • Psihološko pedagoški aspekti rada sa decom u sportu
 • Časopis | Poglavlje u knjizi Ur. Brana Jevtić i sar. "Dečiji sport od prakse do akademske oblasti "(str. 122-151).
 • Izdavač | Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-80255-74-3
 • Ključne riječi | teorija dečjeg sporta, fizički, psihološki i socijalni razvoj kroz sport
 • Napomena | Naziv poglavlja u knjizi: Psihološko pedagoški aspekti rada sa decom u sportu, str. 122-151
 • Link | http://www.fsfv.bg.ac.rs/sr/knjige-udzbenici/181-fizicko-vaspitanje/1848-deiji-sport-od-prakse-do-akademske-oblasti
 • „Psihološka dijagnostika sportista: Prošlost, sadašnjost, budućnost“ (Psychodiagnosis of athletes: Past, Present, Future)
 • Časopis | Program i knjiga apstrakata; Programme and Abstract Book, pp. 175-197.
 • Izdavač | Sportska medicina - Zbornici, COBISS.SR
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 978-86-88449-00-7
 • Ključne riječi | Psihologija sporta, istorija, uloge sportskih psihologa, psihodijagnotika, ciljevi, sadržaj, psihometrijski instrumenti, metode; Sport psychology, history, roles of port psychologist, psychodiagnostic, objestives, contenst, psychometric instuments, methods
 • Link | https://books.google.rs/books?id=vxyGAgAAQBAJ&pg=PA175&lpg=PA175&dq=).+„Psihološka+dijagnostika+sportista:+Prošlost,+sadašnjost,+budućnost“
 • ULOGA RODITELJA U OBLIKOVANJU AGRESIVNOG I NESPORTSKOG PONAŠANJA MLADIH SPORTAŠA
 • Časopis | 19. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA 19TH RAMIRO AND ZORAN BUJAS’ DAYS Program i sažeci priopćenja; Program and Abstracts, p. 98
 • Izdavač | Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju
 • Država izdavača | Hrvatska
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-953-175-339-5
 • Ključne riječi | Roditelji, stavovi, uvjerenja, očekivanja, samopoštovanje, nesportska i agresivna ponašanja sportaša
 • Napomena | Koautor je Nebojša Petrović
 • Link | http://psihologija.ffzg.unizg.hr/
 • Priručnik za roditelje mladih spotista
 • Časopis | Knjiga
 • Izdavač | Republički zavod za sport
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K1
 • ISBN | COBISS.SR - ID171656204
 • Ključne riječi | Roditelji, kako izabrati sport, komunikacija, motivi za bavljenje i napuštanje sporta
 • Napomena | Koautori: Nebojša Petrović i Nenad Manojlović
 • FREQUENCY OF SPORTS INJURIES DEPENDING ON GENDER, AGE, SPORTS EXPERIENCE, NATURE OF SPORTS AND TRAINING PROCESS
 • Časopis | Serbian Journal of Sports Sciences, 1(4): 122-128,
 • Izdavač | Sportska akademija
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2007
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1452-8827
 • Ključne riječi | Key words: sports injuries, young athletes, training
 • Napomena | Koautori: Mileva radović i Ana Vesković
 • SPECIFICITIES OF MOTIVATION PROFILE OF YOUNG ATHLETES OF SERBIA
 • Časopis | Serbian Journal of Sports Sciences, 1(1): 21-288,
 • Izdavač | Sportska akademija
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2007
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1452-8827
 • Ključne riječi | Key words: young athletes, motivation profile, long term aspirations, goal orientations, gender, sports experience.
 • Napomena | Koautori: Mileva Radović and Ana Vesković
 • Vaspitanje kroz sport
 • Časopis | knjiga
 • Izdavač | Učiteljski fakultet Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2005
 • Kategorija | K1
 • ISBN | COBISS.SR - ID 123915020
 • Ključne riječi | Komponente vaspitanja, ličnost sportista, razumevanje dece i tinejdžera, psihofizički razvoj mladih, vaspitanje karaktera
 • Napomena | Koautor: Ivica Radovanović
 • Psiholološki aspekti orijentiringa
 • Časopis | knjiga
 • Izdavač | Savez za orijentacioni sport Beograda
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2003
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 86-905037-0-6; COBISS.SR-ID 111562764
 • Ključne riječi | Ličnost, motivacija, kognitivne sposobnosti orijentiraca, psihološka priprema
 • Androginost i sport
 • Časopis | FACTA UNIVERITATIS, Series: Physical Education and Sport, XXVI, br. 3, pp. 383-393 No2, pp. 59-70
 • Izdavač | Univerzitet u Nišu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2002
 • Kategorija | K1
 • ISBN | UDK: 70-55.2:591.1
 • Ključne riječi | žena, sport, polno tipiziranje, androginost
 • Napomena | Koautor na radu: Ljubiša Lazarević
Učešće na konferencijama
 • XX International Scientific Conference: Contemporary Challenges in Sport, physical Exercising & Active Lifestyle
 • 15. maj 2021. / Srbija
 • Preliminarno istraživanje sujevjernog ponašanja u orijentiringu
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sujeverje, orijentiring, adekvatnost upitnika.
 • Napomena | Koautor: Irina Juhas
 • InSSED 2015; 1st International, Sport , Science , Rducation and Development Conference 2015
 • 15. februar 2015. / Bosna i Hercegovina
 • Uloga trenera u oblikovanju nesportskog i agresivnog ponašanja sportista
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | treneri, nesportsko i agresivno ponašanje sportista, pristupi treniranju
 • 7th Conference for Youth Sport Ljubljana
 • 13. decembar 2014. / Slovenija
 • Most Common Mistakes Made by Orienteers of Different Gender
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | orijentiring, rodne razlike broju i vrsti grešaka
 • Napomena | Koautori: Kozoderović, j., Juhas, I. ; Abstract Book, p. 35
 • 10 th International Scientific Conference "CHALLENGES IN CONTEMPORARY SPORT MANAGEMENT", Alfa univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu
 • 30. maj 2014. / Srbija
 • Stavovi prema neprimerenom, nefer plej ponašanju i nasilju u sportu Srbije (Attitudes toward Inappropriate, Unsporting Behavior and Violence in Serbian Sport)
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sport, neprimereno ponašanje, nasilje, stavovi u česnika
 • Napomena | Koautori: Živković, D., Nikolić, M. Zbornik sažetaka, str. 16
 • Međunarodna naučna konferencija "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
 • 12. decembar 2013. / Srbija
 • PRIMENA PSIHOLOŠKIH VEŠTINA KOD ORIJENTIRACA (THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL SKILLS BY ORIENTEERS )
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | uspešnost u orijentiringu, psihološke veštine i tehnike, takmičarsko iskustvo
 • Napomena | Koautori: Jelena Kozoderović, Irina Juhas i Boban Milojkovic; Book of Abstracts, pp. 123-124
 • 60. Naučno-stručni skup psihologa Srbije "Mereje i procena u psihologiji", Beograd
 • 30. maj 2012. / Srbija
 • Specifičnosti nasilja prema i među mladima u sportu.
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Ključne reči: nasilje u sportu, fer-plej, stav prema nasilju
 • Napomena | Koautor sam sa Draganom Popadićem; Knjiga rezimea, str. 31-32, Filozofski fakultet, Beograd
 • Sixth international scientific congress "Sport, stress, adaptation". Sofia
 • 17. maj 2012. / Bugarska
 • Differences in perception of stressful situations in basketball among players of different age, sport experience and gender.
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | age and gender differences, basketball, competitive stress
 • Napomena | Koautori: Nikolic, M., Kitanovic, V., Cirkovic, T., Ilic, J. Poster prezentacija
 • IV Nacionalni seminar „Žene i sport“ , Olimpijski komitet Srbije
 • 12. maj 2011. / Srbija
 • Doprinos sporta smanjenju tradicionalnih polnih razlika
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Bavljenje sportom, redukcija tradicionalnih rodnih razlika
 • Napomena | Koautor: Milica Nikolić
 • Basketball Clinic Belgrade
 • 25. jun 2010. / Srbija
 • Psihosocijalni profil uspešnog trenera: od teorijskog modela do realnosti naše prakse
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | filozofija treniranja, trener, edukator, učitelj, lider
 • Napomena | Izlaganje je štampano u cjelini u "TRENER" – Časopis udruženja košarkaških trenera, Vol. XV, Br 62/63, pp. 8-17.
 • III Nacionalnom seminaru „Žene i sport“, Beograd
 • 13. maj 2010. / Srbija
 • Izloženost nasilju u sportu u zavisnosti od pola sportista
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | vrste nasilja u sportu, polne razlike
 • International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation – Olympic Sport and Sport for All”
 • 23. april 2010. / Bugarska
 • SOCIDEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COACHES WITH DIFFERENT TRAINING STYLES
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | positive and negative training approach, psychological and socidemographic characteristics, aggressive and unsportsmanlike behavior.
 • Napomena | Koautori: Nebojša Petrović i Nenad Manojlović
 • IInternational Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation – Olympic Sport and Sport for All”
 • 23. april 2010. / Bugarska
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC COPING SKILLS AND SPORTS CONFIDENCE
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Athletes, psychological coping skills, sports confidence.
 • Napomena | Autori: Jelena Ilić, Ljubica Bačanac, Sanja Mazić
 • Fifith International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation“ Olympic Sport and Sport for All
 • 23. april 2010. / Bugarska
 • Personality dimensions of elite wrestlers and basketball players.
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | crte ličnosti na 16 PF, košarkaši, rvači, značajne razlike
 • Napomena | Koautor sa: Kasum, G., Bacanac, Lj., Jakovljevic, S. ; Program and Book of Abstracts, pp 143-144. April, 23-25, 2010. National Sports Academy, Sofia, Bulgaria
 • Naučno - stručni skupu”Prvi Sarajevski dani psihologije”, Sarajevo
 • 4. decembar 2009. / Bosna i Hercegovina
 • Uzroci nasilja u sportu – Percepcija sportskih aktera.
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sociodemografski i psihološki faktori, percepcija učesnika
 • Napomena | Koautor: Nebojša Petrović; Sažeci radova, p. 12, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za psihologiju
 • Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Saveta Evrope i MOS-a „Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u sportu“, Beograd
 • 21. oktobar 2009. / Srbija
 • Edukacija kao najmoćnija mera za eliminisanje nasilja u sportu.
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | učesnici u sportu, edukacija, uloga društvenih subjekata
 • 19 dani Ramira i Zorana Bujasa, Međunarodni psihologijski znanstveni skup, Zagreb; (19th Ramiro and Zoran Bujas’ days; Zagreb, April, 22-25.
 • 22. april 2009. / Hrvatska
 • Uloga roditelja u oblikovanju agresivnog i nesportskog ponašanja mladih sportaša (Parents’ role in shaping aggressive and unsporting behavior of young athletes)
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Key words: young athletes, parents, agressive and unfair sport behaviour, self-esteem
 • Napomena | Koautor: Nebojša Petrović; Nenad Manojlović; Program i sažeci priopćenja, str. 98, Odsjek za psihologiju, Sveučilište u Zagrebu, Školska knjiga.
 • Međunarodna konferencija„Sport for Development“ u organizaciji British Council-a i UNICEF-a
 • 24. mart 2009. / Srbija
 • Deca i sport – kako ih zaštititi
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | deca, izloženost nasilju, reakcije na nasilje, edukacija svih učesnika
 • XV naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“, Beograd, Filozofski fakultet
 • 13. mart 2009. / Srbija
 • Sportske sudije – akteri i žrtve nasilja u sportu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | sport, nasilje, novinari, percepcija, faktori nasilja
 • Napomena | Koautor: Nebojša Petrović; Zbornik sažetaka, str. 65-66
 • 56. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik
 • 4. jun 2008. / Srbija
 • Nasilje u sportu – kako ga vide sportisti, njihovi roditelji i treneri
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Odnos prema nasilju,uzroci i mere za prevenciju
 • Napomena | Koautor: Nebojša Petrović; Knjiga rezimea: Razvoj i standardizacija u psihologiji, pp. 135-136.
 • Međunarodna naučna konferencija: Analitika i dijagnostima fizičke aktivnosti
 • 15. decembar 2006. / Srbija
 • Psihološka dijagnostika u sportu - aktualno stanje i savremene tendencije
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Uloge sportskog psihologa, sadržaji i karakteristike savremene psihološke procene u sportu, psihološki merni instrumenti
 • Napomena | Conference Proceedings, pp. 302-317
 • Međunarodna konferencija i II nacionalni seminar „ŽENA I SPORT“-
 • 12. decembar 2006. / Srbija i Crna Gora
 • Sport u funkciji psihološke dobrobiti žene
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Psihološka svojstva žena koje se beve sportom i onih koje se ne bave, predrasude prema ženskom sportu
 • Napomena | Rad je objavljen u ZBORNIKU RADOVA, str. 39-52, Koautor na radu: Irina Juhas
 • European College of Sport Science, 10th Annual Congress, Beograd
 • 13. jul 2005. / Srbija
 • Frequency of sport injuries depending on gender, age, sport experience, nature of sports and training process.
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | uzroci i učestalost sportskih povreda, priroda sporta, pol, sportsko iskustvo
 • Napomena | Koautori: Vesković, A. i Radović, M. Abstract Book, pp. 272
 • Omladina i sport Srbije danas i sutra
 • 10. mart 2005. / Srbija
 • Psihološki aspekti sporta mladih: Problemi i perspektive
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | pozitivne i negativne strane sporta mladih, motivii očekivanja od sporta
 • Third International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation“, Sofia
 • 19. novembar 2004. / Bugarska
 • PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE STRESS SITUATIONS ORIENTEERING QUESTIONNAIRE (SSOQ)
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Orienteering, The Stress Situations Orienteering Questionnaire (SSOQ), reliability, validity, discrimination.
 • Napomena | Koautori: Boban Milojković, Milivoj Dopsaj; Collection of papers, pp. 85-94.
 • Third International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation“, Sofija
 • 19. novembar 2004. / Bugarska
 • Level of Sport Competitive Anxiety Trait as a Function of Sex, Age and Sport Experience
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | takmičarska anksioznost, korelacija, pol, sportski staž, uzrast
 • Napomena | Koautor: Irina Juhas; Conference Proceedings, pp. 85-94.
 • Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, Beograd
 • 2. oktobar 2003. / Srbija
 • Povezanost primarnih dispozicija ličnosti sa stabilnošću brzine psihomotornog reagovanja
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | stabilnost i varijabilnost reagovanja, osobine ličnosti
 • Napomena | Koautori: Lazarević, LJ. i Veskovieć, A. ; Sportska medicina. Suppl.1/03 Zbornik sažetaka. pp.11-12.
 • Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, Beograd
 • 2. oktobar 2003. / Srbija
 • Situacioni i opšti psihološki testovi kao mogući prediktori uspeha u orijentiringu.
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | orijentiring, testovi specifični za sport, opšti psihološki testovi, predikcija, uspeh
 • Napomena | Koautor na radu je: Miroslav Stevanović; Sportska medicina. Suppl.1/03, Zbornik sažetaka. pp. 126-127
 • Jugoslovenska škola vaterplola “Trifun-Miro Ćirković”
 • 15. decembar 2001. / Jugoslavija
 • Psihološko pedagoški aspekti u radu sa decom u sportu
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Mladi sportisti, pristup takmičenju, psihološka priprema, uloga trenera
 • Napomena | Rad je objavljen u Zborniku radova, Str. 23-64.
 • 10th World Congres of Sport Psychology, Skiathos, Hellas
 • 28. jun 2001. / Grčka
 • The Correlation of Athletes’ Simple and Complex Reaction Time With Classic IQ Tests.
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Prosta NMR na zvuk, prosta NMR na svetlo, Domino test, korelacija
 • Napomena | Autori: Bacanac Lj., Lazarevic, Lj. & Milojevic A.; Objavljeno u: Prpogramme & Proceedings, Vol 4th, Friday June 1, pp 108-110.