Predavači

Saradnik iz prakse
Radomir Nastić

Rođen 27. januara 1955. godine u Subotici. Nakon završene Gimnazije u Titogradu 1975. godine, upisao Pravni fakultet na Univerzitetu „Veljko Vlahović“ u Titogradu, na kojem sam diplomirao 1979. godine.

Pripravnički staž obavio sam u Republičkom sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i nauku. Stručni ispit za rad u državnim organima položio pred Ispitnom komisijom Republičkog sekretarijata za upravu i pravosuđe 1981. godine.

Od 01.07.1982. godine do 18.04.1983. godine radio na poslovima Pravnog referenta u RO „Angroinženjering“ OOUR „Gradnja“ Titograd. Od 18.04.1983. godine do 23.06.1985. godine na poslovima direktora Radne zajednice RO „Invest – inženjering“ Titograd. U periodu od 24.06.1985 – 07.03.1986 na poslovima pomoćnika direktora ZZ „Uzor“ Titograd. Od 07.03.1986. godine do 31.12.1989. godine radio na poslovima pomoćnika generalnog direktora RO „Invest – inženjering“ Titograd. U periodu od 26.04.1990 – 31.12.1993.godine, na poslovima Izvršnog direktora „Inženjering promet“ Podgorica. Od 01.01.1994 – 30.11.2015. radio na poslovima Generalnog sekretara Karate kluba „Budućnost“ Podgorica.

U periodu od 01.12.2015. do 31.01.2017. godine, radio na poslovima samostalnog savjetnika I u Upravi za mlade i sport Vlade Crne Gore.

Honorarni predavač na Fakultetu za sportski menadžment, Univerziteta Donja Gorica od 2015. godine do danas, na osnovnim studijama na nastavnom predmetu  „Pravo i ugovori u sportu“ i na specijalističkim studijama na nastavnom predmetu „Pravo i sport“.

Član Sportske arbitraže Crne Gore ( ACOK ), u prvom mandatu od 2012 – 2019. godine, kada sam ponovo reizabran za arbitra Stalnog arbitražnog sportskog suda COK-a u narednonm četvorogodišnjem mandatu. Predsjednik komisije za kategorizaciju sporta pri COK-u.

Član Savjeta za sport Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog  grada Podgorice u periodu 2011 – 2014. godine. Član Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje sportskih organizacija u Glavnom gradu Podgorica.

U tridesetogodišnjem aktivnom radu u sportu, obavljao više različitih funkcija u Karate savezu Crne Gore i Karate savezu Jugoslavije – Srbije i Crne Gore, od Predsjednika Normativne komisije, člana i Predsjednika Takmičarske komisije u oba Saveza u ranijim mandatima, člana UO KSCG i Predsjednik Karate saveza Podgorice. U periodu od 2017. do danas obavljam funkciju Generalnog sekretara Taekwondo saveza Crne Gore.

Trenutno obavlja i funkciju izvršnog direktora NVU za edukaciju, posredovanje i zaštitu prava i interesa crnogorskih sportista „Perspektiva“ Podgorica.

Učesnik više naučnih skupova iz oblasti sporta i panelista na teme „Zaštite prava i interesa sportista“ i „Profesionalni ugovor u sportu – kao osnov za oporezivanje“.

 Adresa stanovanja: Oktobarske revolucije br. 97 – Podgorica

Telefon: +382 20 620 277; mobilni telefon: +382 67 60 55 60

Radomir Nastić