Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Milica Vukotić

Rođena je 9. marta 1978. u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je 1996. godine. Diplomirala je 2000. godine kao najbolji diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu u toj godini, sa prosječnom ocjenom 9,56. Diplomirala je na smjeru Ekonomska statistika i informatika sa temom "Hi kvadrat test - Tabela kontingencije". 1998. godine dobila je nagradu za najboljeg studenta druge godine. U toku studija bila je primalac “Stipendije za talente” Vlade Crne Gore.

Dobitnik je Ron Brown stipendije i kao njen stipendista pohadjala je Postdiplomske studije “International Economics and Finance“ na Brandeis University u Bostonu, gdje je 2001. godine bila proglašena najboljim studentom prve godine magistarskog programa u oblasti ekonomije i finansija. Magistrirala je u maju 2003. godine, odbranivši magistarski rad "Applied Microeconomics: Health Insurance and Health Care Reform in Developing Countries" (prosječna ocjena 3.91/4).

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2009. godine odbranivši tezu “Mikroekonomska analiza u zdravstvu”.

Radila je kao Menadzment konsultant u softver inkubatoru (Contra Costa Software Business Incubator, San Francisco, California, 2002) i bila predstavnik kompanije u nekoliko organizacija i udruženja.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, predavala je od 2001-2007. godine, na Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Predavala je Mikroekonomiju na pripremnom kursu za polaganje CFA ispita u organizaciji G-17 Instituta i USAID-a, Beograd, 2003. 

Od 2007. godine je angažovana na UDG, na predmetima iz oblasti mikroekonomije i statistike. Od 2008. godine je dekanica Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, UDG.

Članica je Savjeta za visoko obrazovanje i Upravnog odbora ŽRK "Budućnost".

Takođe, članica je prestižnog ekonomskog društva Mont Pelerin Society, čiji je jedan od osnivača Friedrich Hayek. 

dr Milica Vukotić