Predmeti

MIS1FSM2
Metodologija istraživanja u sportu

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

Opis predmeta 
Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, organizovanjem, prezentiranjem, analizom  i interpretacijom numeričkih podataka . Elementarno statističko znanje omogućava ljudima da na osnovu analize numeričkih podataka donose dobre odluke. Sa podacima se susrećemo ne samo u akademskom, već i u svakodnevnom životu. Prilikom kreiranja ovog predmeta vodili smo se sljedećim principima:

-     Statistika je mnogo više od puke proizvodnje brojeva. Fokus ovog predmeta biće kako na upoznavanju sa statističkim konceptima, tako i na interpretaciji rezultata statističke analize.

-     Statistika uključuje korišćenje već postojećih baza podataka. Mi ćemo koristiti podatke iz raznih izvora sa naglaskom na aplikaciji u okviru ekonomije. Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas nauči da prepoznate koje podatke treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno ekonomsko pitanje. 

-     Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnici će svakako biti dostupni da odgovore na sva vaša pitanja, daju sugestije i pruže podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni.

Cilj predmeta

Da vam pomogne da interpretirate rezultate dobijene primjenom raznih statističkih tehnika, bilo deskriptivnih ili deduktivnih; da savladate elementarne statističke koncepte kao što su mjere centralne tendencije i varijacije, teorija uzoraka, eksperiment, raspodjela, ocjenjivanje, testiranje hipoteza, regresija; da kritički analizirate statističke argumente koje možete naći u stručnoj ili svakodnevnoj štampi ili akademskim člancima; i naravno da shvatite značaj statistike kao nauke kako biste je više cijenili.

Metod izvodjenja nastave: Predavanja i vježbe. 

Angažovani predavači: