Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Ranko Marijanović

 

 

Lični podaci

• Ime: Prof.dr Ranko Marijanović
• Kontakt:e-mail:
• ranko.marijanovic@udg.edu.me
mob: 063/ 8-70-70-50

I Biografski podaci o kandidatu: dr Ranko Marijanović
1.Obrazovanje

Vanredni profesor Ranko Marijanović je rođen 28. 02. 1960. u Kraljima, opština Andrijevica gde je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1988. je diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu, Univerziteta u Prištini, na temu „Metodika obučavanja elemenata fudbala u nastavi fizičkog vaspitanja“. Poslediplomske studije je upisao na Univerzitetu „Braća Karić“, Fakultetu za menadžment u sportu, 2005/06 školske godine na smeru Menadžment u sportu. Položio je sve propisane ispite u toku poslediplomskih studija sa prosečnom ocenom 9,43 i 2008.godine stekao zvanje magistra, odbranivši rad na temu ,,Uticaj Univerzitetskog sporta na osnivanje Univerzitetskog sportskog društva Braća Karić.“ Godine 2010 je doktorirao na Fakultetu za menadžment u sportu, Alfa univerziteta u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Primena strategijskog menadžmenta u univerzitetskom sportu Republike Srbije“

2.Profesionalna karijera

Vanredni profesor Ranko Marijanović je svoju profesionalnu karijeru započeo kao profesor fizičkog vaspitanja na Kosovu i Metohiji u Peći od 1988. do 1999. godine u Gimnaziji “Sveti Sava” i Školi “Boro Vukmirović”. Po iseljenju sa Kosova i Metohije radio je kao profesor fizičkog vaspitanja u školi „Mladost“ na Novom Beogradu.

Od 2003. godine je bio zaposlen na Univerzitetu ,,Braća Karić”, gde je obavljao funkciju generalnog menadžera za sport. Dana 02.03. 2011. godine izabran je za predsednika Saveta Fakulteta za menadžment u sportu.

Akademska karijera:

• Godine 2008. je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta „ Braća Karić“ za oblast menadžment u sportu.

• Na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta je 2010. godine izabran u zvanje docenta u oblasti menadžmenta u sportu, gde je držao nastavu iz predmeta: Menadžment školskog sporta,Univerzitetskog sport, i Menadžment sportskih objekata.

• Godine 2015. je izabran u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla“ u oblasti menadžmenta, gde je zaposlen u punom radnom vremenu. Iste godine je na Fakultetu za sport, Univerzitet Union „Nikola Tesla“ izabran za vanrednog profesora u oblasti fizičko vaspitanje i sport.

Od 2013.godine je Dekan Fakulteta za sportski menadžment Univerziteta Donja Gorica u Podgorici i angažovan na predmetima: Menadžment u sportu I, Sportski Turizam, Istorija sporta.


Sportska karijera:


Dr Ranko Marijanović se sportom bavi od svoje rane mladosti. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja:
• osvojio je sva kros takmičenja u Gimnaziji „Panto Mališić“ u Beranama za vreme srednjoškolskog školovanja;
• za vreme odsluženja vojnog roka na takmičenju niške armijske oblasti 1980. godine disciplina 3000m, osvojio je prvo mesto;
• na studenskom prvenstvu Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Podgorici 1982. godine disciplina 1500m, osvojio je prvo mesto;
• bio je drugi na studenskim sportskim igrama Jugoslavije koje je održano u Nikšiću 1984. godine, disciplina 1500m;
• na difovijadi Jugoslavije održanoj 1984. godine na ostrvu Badija kod ostrva Korčula u konkurenciji 120 studenata fizičke kulture Jugoslavije u disciplini 4000m, osvojio četvrto mesto;
• učesnik je na osamdeset kros takmičenja gde je osvojao jedno od prva tri mesta;
• kao trener Bokserskog kluba „Partizan“ iz Peći, dobili su Vidovdansku povelju, stvorio prvaka Jugoslavije u srednjoj kategoriji i dva vice šampiona kao i pet vice šampiona Srbije.

U periodu od 1982-1986 godine obavljao je funkciju predsednika Sportskog društva Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Crnoj Gori. Bio je predsednik školskog olimpijskog komiteta za Metohiju od 1990-1999.godine, član olimpijskog školskog komiteta Srbije od 1991-1999.godine, član Skupštine Bokserskog saveza Srbije od 1993-1996.godine. Od 2004. godine član je skupštine Univerzitetskog sportskog saveza Beograda. Član je predsedništva univerzitetskog sportskog saveza Beograda.

 


3.Obuka i funkcionalno obrazovanje (škole, seminari, specijalistički kursevi)


Dr Ranko Marijanović je učesnik mnogobrojnih naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu u oblasti sporta, fizičke kulture i menadžmenta u sportu. Učestvovao u organizovanju i realizaciji više edukativnih programa namenjenih sportistima različitih kategorija i to: – pionirkama, kadetima, juniorima, seniorima, zatim menadžerima i studentima. Učestvovao je u organizaciji studenskih sportskih takmičenja u ligama beogradskog univerziteta, balkanskim studentskim igrama, evropskom prvenstvu u malom fudbalu, univerzijadama idr. Neke od njih su:

• Studenske sportske igre univerziteta Crne gore, Nikšić 1982
• Studenske sportske igre Jugoslavije, Korčula-Badija 1984
• Boksersko prvenstvo Srbije, Pirot 1994
• Boksersko prvenstvo Jugoslavije, Valjevo 1995
• Školska olimpiska takmičenja metohijskog okruga, Peć 1989-1999
• Univerzitetske sportske igre, Univerzitetski savez Beograda, Beograd 2006
• Studenske sportske igre Univerzitrta Braća Karić, Beograd 2003-2007
• Ligaška takmičenja studenata Univerziteta Braća Karić, Beograd 2003- 2011
• Ligaška takmičenja studenata Beogradskog Univerziteta, Beograd 2003- 2011
• Učešće na III koferenciji Žene i sport Beograd 13 -14 maja 2010
• Učešće na IV koferenciji Žene i sport Beograd 12 -13 maja 2011

Kao generalni menadžer za sport na Univerzitetu „Braća Karić“ Ranko Marijanović je idejni tvorac i organizator prvih studenskih sportskih igara „Univerzijada BK“, koje su održane prvi put u ovom delu jugoistočne Evrope 2003. godine u Beogradu, gde je aktivno učestvovalo 320 studenata sportista iz više gradova. Radi afirmacije sporta na fakultetima i univerzitetu, nastavio je sa organizacijom studentskih sportskih igara , tako da su druge igre održane 2004 god. u Novom Pazaru, 2005 god. u Novom Sadu, 2006 god. u Nišu, 2007 god. u Kruševcu. Na četvrtoj Univerzijadi BK u Nišu gost je bio Državni Tehnološki Univerzitet Šuhov iz Rusije. Na Univerzijadama BK aktivno je učestvovalo 1500 studenata, što je i bio cilj da što više studenata bude uključeno u sportske aktivnosti.
Za doprinos razvoju sporta na BK Univerzitetu Ranko Marijanović je više puta nagrađivan od strane rektora Univerziteta novčanom nagradom, a od dekana Fakulteta za menadžment u sportu je dobio zahvalnicu za doprinos u razvoju i unapređenju studentskog sporta.

4. Nastavno pedagoški rad kandidata

Dr Ranko Marijanović je već u toku poslediplomskih studija pokazao interesovanje za pedagoški, naučnoistraživački i stručni rad.

Na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta „ Braća Karić“ je 2008. godine izabran u zvanje asistenta za oblast menadžment u sportu.
Na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta je 2010.godine izabran u zvanje docenta u oblasti menadžmenta u sportu, gde je držao nastavu iz predmeta menadžment školskog sporta i menadžment univerzitetskog sporta na studijskom programu OAS Menadžment u sportu.
Na Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla“ je 2015. godine izabran u zvanje vanrednog profesora u oblasti menadžmenta, gde je zaposlen u punom radnom vremenu.

Iste, 2015. godine je na Fakultetu za sport, Univerzitet Union „Nikola Tesla“ izabran za vanrednog profesora u oblasti fizičko vaspitanje i sport.
Održao je niz predavanja po pozivu na Fakultetu fizičke kulture iz Prištine sa sedištem u Leposaviću u periodu od 2006. –2011. godine.
Od 2013.godine je Dekan Fakulteta za sportski menadžment Univerziteta Donja Gorica u Podgorici angažovan na predmetima: Menadžment u sportu I,Sportski Turizam, Istorija sporta.
Bio je mentor više diplomskih, magistarskih, i master radova u oblasti menadžmenta školskog i univerzitetskog sporta,sportskih objekata koji su visoko ocenjeni i praktično upotrebljivi u organizacijama koje su bile predmet istraživanja.

5. Ispunjenost pedagoških uslova i kvaliteta pedagoškog rada

Vanredni profesor Ranko Marijanović u svom radu koristi metode interaktivne nastave, timskog rada uz stalno podsticanje kreativnosti i daljeg stručnog usavršavanja i razvoja profesionalne karijere studenta/diplomca.
Pozitivno je ocenjen od strane studenata i svake školske godine inovira nastavne programe i primenjuje bolonjski princip ocenjivanja za predmete na kojima je angažovan.
Postignutim rezultatima u oblasti sportskog menadžmenta, menadžmenta sportskih takmičenja, menadžmenta školskog i univerzitetskog sporta, Ranko Marijanović je doprineo afirmaciji novih saznanja i pristupa menadžmentu u funkciji definisanja i primene optimalnih strategija razvoja univerzitetskog sporta, a takođe uticao i na veću zaintersovanost i motivaciju studenata za takmičenje i trajno sistematsko sticanje novih znanja.

6. Naučna i stručna delatnost vanrednog profesora Ranka Marijanovića
Značajan deo svog ukupnog angažovanja vanredni profesor Ranko Marijanović je usmerio na naučnoistraživačku i stručnu delatnost. Svoj naučni, stručni i profesionalni profil gradio na temeljima savremenih, dinamičnih i razvojnih dostignuća u oblasti menadžmenta u sportu, baveći se, pri tome širim krugom pitanja i koja su komplementarna sa osnovnom oblašću kojom se bavi, kao što su menadžment školskog i univerzitetskog sporta, menadžment sportskih takmičenja isl.
Objavio je više radova na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim časopisima, a tematika radova odnosno oblasti interesovanja kandidata su bile uglavnom menadžment školskog i univerzitetskog sporta, sportske organizacije, objekti i takmičenja, ekologija i sport, zaštita životne sredine, turizam i sport, obrada podataka u sportu, doziranje i primena napora u sportskom treningu idr., što se može videti iz spiska objavljenih radova. Autor je naučnih monografija.

Učestvovao u koncipiranju, razradi i realizaciji više naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, stručnih studija i elaborata u zemlji i inostranstvu.

 

1.Objavljene monografije i radovi kandidata do izbora u zvanje docenta

R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Magistarska teza: „Uticaj Univerzitetskog sporta na osnivanje Univerzitetskog sportskog društva ,,Braća Karić“Fakultet za Menadžment u sportu Univerzitet Braća Karić, Beograd,April 2008. M – 72 3
2. Doktorska Disertacija: „Primena strategijskog menadžmenta uUniverzitetskom sportu Republike Srbije“ Fakultet za Menadžment u sportu Univerzitet Alfa, Beograd,Januar 2010. M - 71 6


Monografije:
R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović, R.; Uloga i značaj Univerzitetskog sporta i njegova implementacija na primeru univerzitetskog sportskog društva „ Braća Karić,( 2010), Visoka strukovna škola za preduzetništvo Beograd. ISBN 978-86-86707-28-4 M – 42 5
2. Marijanović, R.; Strategijski menadžment u funkciji razvoja Univerzitetskog sporta u Srbiji,( 2010), Visoka strukovna škola za preduzetništvo Beograd, ISBN 978-86-86707-29-1. M-42 5

Naučni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima
R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović, R.; Habić, V.; Funkcionisanje Sportskog društva Univerziteta „Braća Karić“, Treća Međunarodna koferencija Menadžment u sportu, Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2007. M -33 1
2. Marijanović, R.; Šiljak, V.; Sportski događaj Univerzijada Beograd 2009, Četvrta Međunarodna koferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2008. M -33 1
3. Habić, V.; Petrović, D.: Marijanović, R. et al., Pilatess kao fitnes program. Četvrta Međunarodna koferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2008. M -33 1
4. Marijanović, R;Đukić,M.; Proces strategijskog menadžmenta u sportskom događaju „Univerzijada Beograd 2009“ Peta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2009. M -33 1
5. Đukić,M. ; Marijanović,R.; Habić, V.; Uticaj promena na upravljanje ljudskim resursima Univerzijade sa posebnim osvrtom na lidera u povećanju produktivnosti poslovanja. Peta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2009. M -33 1
6. Habić, V.; Marijanović, R.; Fizička aktivnost osoba posle pedesete godine starosti. Peta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2009. M -33 1
7. Marijanović, R.; Đukić,M. ; Primena strategijskog menadžmenta u univerzitetskom sportu Republike Srbije. VII Međunarodna konferencija u sportu Herceg Novi, 2010. M -33 1
8. Đukić,M. ; Marijanović, R; Strategija razvoja sportskog centra i uloga lidera u upravljanju promenama. VII Međunarodna konferencija u sportu Herceg Novi 2010. M -33 1
9. Marijanović, R.; Đukić,M. ; Habić, V.; Formulisanje strategije univerzitetskog sporta Republike Srbije. Šesta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2010. M -33 1
10. Đukić,M. ; Marijanović, R.; Habić, V.; Menadžment škola rukometa. Šesta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2010. M -33 1
11. Habić, V.; Marijanović, R.; Đukić,M. ; Evaluacija sens-gyma kao fitnes modela vežbanja uz muziku. Šesta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2010. M -33 1
12. Marijanović R.; The structure of motorikal abilities in selected pupils for handball, 18 International Congress on Physical Edukation and Sport, Greece 2010. M -31 3

2. Objavljene monografije i radovi kandidata do izbora u zvanje vanrednog profesora
Monografije:
R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović,R.; „Univerzitetski sport,“Izdavač Alfa Univerzitet Beograd 2011. ISBN 978-86-83237-81-4 M–42 5


Naučni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima
R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović, R.;Petrović,A.; Cilj i zadaci Alfa Univerziteta na razvoju univerzitetskog sporta. Sedma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2011. M -33 1
2. Marijanović, R.; Biološke osnove dečjeg sporta. Sedma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2011. M -33 1
3. Marijanović, R.; Petrović,A.; Sport dece i omladine aktivni društveni procesi. Sedma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2011. M -33 1
4. Marijanović, R.; 25 letnje Univerzitetske igre „ Beograd 2009“. Veles Makedonija, 2011. M -31 3
5. Đukić,M. ; Marijanović, R.; Uloga lidera u upravljanju strateškim promenama u sportskim centrima u Srbiji, Veles Makedonija, 2011. M -31 3
6. Marijanović R.; et al., The structure of motorikal abilities in selected pupils for handball, 19 International Congress on Physical Edukation and Sport, Greece 2011. M - 31 3
7. Marijanović, R.;Đorđević,V.;Predović,I.;Đurašić,LJ.; Uspeh u studiranju i sportska aktivnost studenata. Osma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2012. M -33 1


8. Marijanović, R.; Petrović,A.; Habić, V.; Sportski trening dece i omladine. Osma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2012. M -33 1
9. Predović,I.;Marijanović R.;Plakona,E.; Ekologija i sport. Osma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2012. M - 33 1
10. Đorđević,V.;Marijanović, R.;Zarić,N.;Djelić,M.; Đurašić,LJ.; Influence of akute intesive exercise on blood ph value. Osma Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2012. M -33 1
11.
Marijanović, R.;Marijanović,M.;Predović,I.; Strategija upravljanja sportskim objektom, deveta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2013. M - 33 1
12. Predović,I.; Marijanović, R.; Plakona,E.; Pomagala kod paraolimijaca, deveta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2013. M - 33 1
13. Rajak,B.;Marijanović, R.;Marijanović,S.;Klarić,D.; Marketingi promocija sportsko rekreativnih sadržaja u razvoju Turizma Crne Gore. Deveta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2013 M -33 1
14.
Rakočević,R.;Marijanović, R.;Franj,F.; Rehabilitacija govora kod dece, koja se sprovodi senzo – motoričkim tretmanom na leđima konja VI Međunarodna koferencija Subotica, 2013. M - 33 1
15. Marijanović, R.;Nešić,M.;Glavaš,D.;Goranović,K.;, Razvoj igara sa reketom VI Međunarodna koferencija Subotica, 2013. M - 33 1
16. Marijanović, R.;Predović,I.;Kasagić,D; Informisanost studenata o studenskom sportu , deseta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2014. M - 33 1
17. Predović,I.;Marijanović, R.; Kasagić,D; Uloga sporta u podizanju ekološke svesti kod mladih u očuvanju prirodne sredine deseta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2014. M - 33 1
18. Kasagić,D; Marijanović, R.; Predović,I.; Liderstvo kao društveni fenomen deseta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2014. M - 33 1
19. Habić,V.;Marijanović, R.; Jovanović,M.; Etika i moral u profesionalnom sportu, Glasnik za društvene nauke Fakulteta za trgovinu i bankarstvo Alfa univerziteta Beograd, 2014 M-53 1
20. Marijanović, R.;Jovanović,L.; Habić,V.;Drljević,V.;Nikolić,M.;Značaj sportsko – rekreativnih sadržaja u održivom razvoju turizma Crne Gore, Časopis Ekologica, Beograd, 2014. M-51 3
21. Rajak,B.;Marijanović, R.;Marijanović,S.;Klarić,D.; Internet marketing nacionalne turističke organizacije Crne Gore sa stanjem sportsko turističkih sadržaja u turizmu Crne Gore deseta Međunarodna konferencija u sportu Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd, 2014. M - 33 1
22. Marijanović,R.; Informisanost studenata o Univerzitetskom sportu,Glasnik za društvene nauke Fakulteta za trgovinu i bankarstvo Alfa univerziteta Beograd, 2014 M-53 1
23. Marijanović, R.;Klarić,D.; Drljević,V.; Uticaj sportskih i turističkih manifestacija na ekologiju u Herceg Novom, Časopis Ekologica Beograd, 2015. M-51 3

3. Objavljene monografije i radovi kandidata nakon izbora u zvanje vanrednog profesora
Monografije i udžbenici:

R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović R. Menadžment u sportu I, udžbenik Alfa BK Univrzitet, Beograd, 2016. ISBN 978-86-6461-003-2 M – 42 5
2. Marijanović R. et al., Etički kodeks i moralne norme u sportu, Monografija, Olimpizam i studentski sport
Br.projekta: IMT/1-06/16-05/18 M-14 5
3. Marijanović R. Students' awareness of university sports, Monografija, Olimpizam i studentski sport
Br.projekta: IMT/1-06/16-05/18 M-14 5
4. Marijanović R. et al., Durmitor- sportski i turistički potencijali, Monografija, Olimpizam i studentski sport, Br.projekta: IMT/1-06/16-05/18 M-14 5
5. Marijanović R. Sport dece i omladine i aktivni društveni procesi, Tematska monografija, Problemi savremene strategije i strategijskog menadžmenta, 2018. Beograd M-45 1,5
6. Ranko Marijanović, Veselin Drljević: THE ANALYSIS OF HOW INFORMED ON UNIVERSITY SPORT THE STUDENTS ARE, International Monograph: In the spirit of Olympism, research Interdiscplinary Project, No. FP DH/PE2/0117-0218/2017-2018, ISBN 978-86-81088-14-2, 2018. M-14 5

Naučni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima

R.br. Naziv Šifra Bodovi
1. Marijanović R. et al.,: Comparasion of maximum range of pollutants, Fresenius Environmental Bulletin (FEB) (ISSN 1018-4619) (JIF2016=0.425; Environmental Sciences #220/229), Volume 27- No. 2/2018, pp. 1157-1163 M-23 4
2. Marijanović R. et al.,: Investments in tourist potential of Serbia in order to have a better marker recognizability, http://economicsandlaw.org/archives/, Volume 7, No. 20, pp.85-95, UDC:338.48/339.1(497.11) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490415
https://home.heinonline.org/ M-24 4
3. Marijanović R. Studing success and activity of the students in sport, International Journal of Economics and Law, Volume 8, No. 22 (prihvaćen za objavljivanje), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490415
https://home.heinonline.org/ M-24 4
4. Marijanovic R. Students’ Awareness of University Sports Proceedings of the III International scientific and practical conference "Strategic imperatives of modern management" held on 17-18 March in Kiev Ukraina 2016 M-31 3
5. Marijanović R. et al.,: Diversifikacija medicinskog menadžmenta. Zbornik radova, Beograd:Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union Nikola Tesla“u Beogradu, 2016, str.5-13.( COBISS.SR-ID 512440221) M-33 1
6. Marijanovic R.; Lider osoba sa vizijom 5Internacional Coference Aplikation of NewTechonologies in Menagement and Ekonomi ANTIM 2016 Belgrade, Serbija, 2016. M-33 1
7. Marijanović R. et al.,: Menadžerska bolest. Zbornik radova,Beograd:Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union Nikola Tesla“u Beogradu, 2016,str.16-54.( COBISS.SR-ID 512440989) M-33 1
8. Marijanović R. et al.,: Menadžment u primarnoj zdrastvenoj zaštiti. Zbornik radova,Beograd:Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union Nikola Tesla“u Beogradu, 2016,str.73-82.( COBISS.SR-ID 512441757) M-33 1
9. Marijanović R. et al.,: Sport dece i omladine i aktivni društveni procesi, Zbornik apstrakta, Problemi savremene strategije i strategijskog menadžmenta, FPSP, 2018. M-34 0,5
10. Marijanović R. et al.,: Psihološko pedagoške osnove dečjeg sporta, ANTIM, 2018. FPSP, Beograd M-33 1
3.Učešće u projektima (kao rukovodilac ili učesnik)
• Projekat: Studenske sportske igre „Univerzijada BK“, rukovodilac projekta, 2003. godine, Beograd
• Projekat: Osnivanje Sportskog društva Univerziteta BK, rukovodilac projekta, 2003. godine, Beograd
• Projekat: Studenske sportske igre „Univerzijada BK“, rukovodilac projekta, 2004. godine,Novi Pazar
• Projekat: Studenske sportske igre „Univerzijada BK“, rukovodilac projekta, 2005. godine,Novi Sad
• Projekat: Studenske sportske igre „Univerzijada BK“, rukovodilac projekta, 2006. godine, Niš
• Projekat: Studenske sportske igre „Univerzijada BK“, rukovodilac projekta, 2007. godine, Kruševac
• Projekat: Univerzitetske sportske igre, Univerzitetski savez Beograda, član tima, Beograd , 2006.
• Projekat: Ligaška takmičenja studenata Beogradskog Univerziteta, član tima, Beograd, 2003- 2011.
• Projekat: Ligaška takmičenja studenata Univerziteta Braća Karić, rukovodilac projekta, Beograd 2003- 2011
• Projekat: Olimpizam i studentski sport, Br.projekta: IMT/1-06/16-05/18
4. Članstvo u uređivačkom i redakcijskom odboru
- Član uređivačkog odbora Zbornika Međunarodne naučne konferencije Menadžment u sportu, čiji je izdavač Fakultet za menadžment u sportu, M18 (2)
- Član uređivačkog odbora Časopisa Menadžment u sportu, čiji je izdavač Fakultet za menadžment u sportu, M29a (1,5)

- Član Međunarodnog društva za naučno interdisciplinarna istraživanja u oblasti JOGE

- Član Redakcijskog odbora časopisa SENSE – SMISAO, M29a (1,5)
- Član uređivačkog odbora časopisa Glasnik za društvene nauke, M29v (1)

5.Struktura objavljenih radova i ukupan broj ostvarenih bodova

Struktura objavljenih radova i ukupan broj ostvarenih bodova:
Kategorija Broj radova Vrednost Ukupno Napomena
M14 3 5 15
M18 1 2 2
M 23 1 4 4
M 24 2 4 8
M29a 2 1,5 3
M29v 1 1 1
M31 5 3 15
M 33 32 1 32
M34 1 0,5 0,5
M 42 4 5 20
M45 1 1,5 1,5
M 51 2 3 6
M 53 2 1 2
M71 1 6 6
M72 1 3 3
Ostvareno ukupno bodova 119

 

dr Ranko Marijanović
Učešće na konferencijama
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2019. / SAD čikago
 • Marijanović Ranko: The importance of applying modern technologies in business, Thematic code New business tendencies, research Interdiscplinary Project, NoIP1-03/07-29/12-2019, ISBN 978-1-5323-9957-2,
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | j
 • Napomena | k
 • 1. Рад у међународном часопису (M23):
 • 21. decembar 2019. / SAD čikago
 • 2. Marijanović.R.;et al.,:Comparasion ofmaximum range of polutants,Frecenius Environmental Buiitin (FEB) (ISSN1018-4619) (JIF2016=0.425;Environmental Sciences 220-229, volume 27-No. 2/2018,pp.1157-1163
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2018. / Srbija
 • Marijanović R, The analysis of how informed on university sport the students are. International (стр. 271-289). Research Interdiscplinary Project, No. FP DH/PE2/0117-0218/2017-2018, ISBN 978-86-81088-14-2, 2018
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Rad u međunarodnom časopisu(M23):
 • 18. decembar 2018. / SAD čikago
 • 1. Takic LJ, Ketin S, Marijanović R, Preljevic A, Sacirovic S. Comparasion of maximum range of pollutants. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Volume 27- No. 2/2018, pp. 1157-1163
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 23. decembar 2016. / kijev Ukraina
 • 1. Marijanovic R. Students’ Awareness of University Sports. Proceedings of the III International scientific and practical conference "Strategic imperatives of modern management”, Kiev, Ukraina, 2016, vol. 2, str. 249-259
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 22. decembar 2016. / Srbija
 • 5. Маријановић Р. Диверсификација медицинског менаџмента. Зборник радова. Београд: Факултет за пословне студије и право Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Универзитета "Унион-Никола Тесла" у Београду, 2016, стр. 5-13
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2016. / Srbija
 • 2. Маријановић Р. и сар. Лидер особа са визијом, АНТИМ, вол. 2, ФПСП, Београд, 2016, стр.141-147
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2016. / Srbija
 • 3. Маријановић Р, Предовић И, Маријановић М, Ђурашић, Љ. Стратегија управљања спортским објектима. 9. Међународна конференција Менаџмент у спорту, Београд, 2016, стр. 134-140
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2016. / Srbija
 • 6.Маријановић Р. Менаџерска болест Зборник радова. Београд: Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Универзитета Унион „Никола Тесла" у Београду, 2016, стр. 16-54
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M23):
 • 21. decembar 2016. / Srbija
 • 7. Нитовски Митић А, Маријановић Р. Менаџмент у примарној здравственој заштити. Зборник радова. Београд: Факултет за пословне студије и право Факултет Универзитета "Унион-Никола Тесла" у Београду, 2016, стр. 73-82
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2015. / Crna Gora
 • 1. Маријановић Р, Кларић, Д, Дрљевић, В. Утицај спортских и туристичких манифестација на екологију у Херцег Новом, Ecologica, Београд, 2015, vol. 22. стр. 226-232
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2015. / Srbija
 • 1. Маријановић Р, Кларић, Д, Дрљевић, В. Утицај спортских и туристичких манифестација на екологију у Херцег Новом, Ecologica, Београд, 2015, vol. 22. стр. 226-232
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • 8. Предовић И, Маријановић Р, Плакона Е. Помагала код параолимпијаца. У: Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2014, стр. 195-206
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • 9. Маријановић Р, Перовић А, Хабић В. Спортски тренинг деце и омладине. У: [Зборник радова]. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2013, стр. 196-200
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • 11. Перовић А, Маријановић Р. Универзитетски спорт у функцији спортске културе. У: [Зборник радова]. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2013, стр. 261-264
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • 12. Предовић И, Маријановић Р, Плакона Е. Екологија и спорт. У: [Зборник радова]. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2013, стр. 268-275
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • 1. Маријановић Р, Значај спортско-рекреативних садржаја у одрживом развоју туризма Црне Горе. У: Јовановић, Лариса (ур.). Књига апстраката Београд: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије Ecologica, 2014, стр. 1
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2014. / Srbija
 • .Маријановић, Р.; Улога и значај Универзитетског спорта и његова имплементација на примеру универзитетског спортског друштва „ Браћа Карић,( 2010),Висока струковна школа за предузетништво Београд. ISBN 978-86-86707-28-4
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M23):
 • 23. decembar 2013. / Srbija
 • 4. Рајак Б, Маријановић Р, Кларић Д. Просторни ресурси за развој спортско-рекреативног туризма у Црној Гори. 111. Међународна конференција Менаџмент у спорту, Београд, 2013, стр. 150-159
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2013. / Srbija
 • 10. Маријановић Р, Ђорђевић В, Предовић Ђ. Успех у студирању и спортска активност студената. У: [Зборник радова]. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2013, стр. 201-206
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2013. / Srbija
 • 12. Предовић И, Маријановић Р, Плакона Е. Екологија и спорт. У: [Зборник радова]. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2013, стр. 268-275
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2012. / Srbija
 • 13. Маријановић Р, Перовић А. Циљ и задаци "Алфа" универзитета на развоју универзитетског. У: 7 међународна конференција "Менаџмент у спорту". Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2012, стр. 326-328
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • 1. Рад у међународном часопису (M21):
 • 21. decembar 2012. / Srbija
 • 14. Маријановић Р. Биолошке основе дечјег спорта. У: ВИИ међународна конференција "Менаџмент у спорту". Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2012, стр. 329-337
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2012. / Srbija
 • 15. Перовић А, Маријановић Р. Спорт деце и омладине и активни друштвени процеси. У: 7. међународна конференција "Менаџмент у спорту". Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2012, стр. 481-488
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2011. / Srbija
 • 16. Хабић В, Маријановић Р, Ђукић М. Евалуација сенс гyм-а као фитнесс модела вежбања уз музику. У: Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2011, стр. 105-108
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2011. / Srbija
 • 17. Маријановић Р, Ђукић М, Хабић В. Формулисање стратегије универзитетског спорта Републике Србије. У: Зборник радова. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту, 2011, стр. 167-169
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | kr
 • domaćem časopisu
 • 21. decembar 2010. / Srbija
 • Маријановић, Р.; Стратегијски менаџмент у функцији развоја Универзитетског спорта у Србији, ( 2010), Висока струковна школа за предузетништво Београд. ISBN 978-86-86707-29-1
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | kr