Predavači

Saradnik
mr Bojana Mališić

Mr Bojana Mališić rođena je 28. maja 1991. godine u Beranama.

Osnovnu školu i srednju  školu  završila je odličnim uspjehom kao nosilac Luče I. Odmah nakon srednje škole, školske 2010/2011. godine upisala je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirala je u septembru 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9.03 i sa ocjenom 10 odbranila Diplomski rad.

U oktobru 2013. godine upisala je postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“, smjer Međunarodna ekonomija i finansije sa prosječnom ocjenom tokom magistarskih studija – 9.28 i odbranila magistarski rad na temu “Uticaj transfera tehnologija i istraživanja na ekonomski razvoj”. Tokom postdiplomskih studija, usavršavala se na Beijing Union Univerzitetu u Pekingu, Kina, kao i BUCKS Univerzitetu u Londonu, Velika Britanija.

Sarađivala je na preko dvadeset istraživačkih i inovativnih projekata i istraživanja koja su se ticala preduzetništva, obrazovanja i inovacija.

U oktobru 2020. godine upisala je doktorske studije „Međunarodna ekonomija“ na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i položila sve ispite predviđene nastavnim planom i programom. Tema njenog doktorskog rada je „Transfer i difuzija tehnologija kao osnov unaprijeđenja inovacionog potencijala i konkurentnosti“, a mentorka rada je prof. dr Milica Vukotić. Za ovo doktorsko istraživanje osvojila je stipendiju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore u novembru 2020. godine.

Radni angažman započela je u oktobru 2013. godine na Univerzitetu Donja Gorica gdje radi kao mladi istraživač uključen u mnogim projektnim aktivnostima. Od oktobra 2017. godine rad na Univerzitetu Donja Gorica nastavlja kao saradnica u nastavi i gdje je i danas angažovana na predmetima iz oblasti inovacija i transfera znanja (Preduzetništvo i inovacije i Menadžment ljudskim resursima) kao i u mnogim naučnoistraživačkim i razvojnim projektima.


Pored angažmana u nastavi, uključena je u i projekte koji se bave promocijom i podsticanjem istraživanja, preduzetništva i inovacija među mladim ljudima, kao i transfera tehnologija i istraživanja kroz povezivanje i umrežavanje akademskog i biznis sektora. Angažovana je kao saradnica i na nekoliko projekata finansiranih od strane Evropske Unije u kojim UDG učestvuje Horizont2020, Inovativni, naučnoistraživački, Erasmus + kao i mnogi drugi.

Od studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu posebno izdvaja:

 • Studijsku razmjenu u trajanju od jednog semestra na Beijing Union Univerzitetu, u Pekingu, NR Kina ljetnji semestar 2018/19. gdje je pohađala ispite iz oblasti kineske ekonomije, kulture i civilizacije;
 • Jednomjesečni boravak na Univerzitetu Porto, u Portu, Portugalu kao dobitnica GreenTech stipendije, gdje je pohađala obuku i treninge u sektoru za međunarodnu saradnju i istraživanje, i imala priliku da se upozna sa načinom rada u projektnim aktivnostima i istraživanjima, i na taj način unaprijedi svoje istraživačke kapacitete;
 • Jednomjesečni boravak na Fakultetu poslovne vede u Ljubljani, Slovenija kao dobitnica CEEPUS stipendije gdje je pohađala ispite iz oblasti ekonomske teorije, politike i filozofije ekonomske misli.
 • Dvomjesečna razmjena na Univerzitetu Toronto, u Torontu, Kanada, 2011. godine kao stipendista Univerziteta Donja Gorica.

Tokom svog angažmana na Univerzitetu Donja Gorica, studentkinja je bila uključena i trenutno je angažovana kao mladi istraživač na mnogim naučnoistraživačkim i međunarodnim projektima (Erasmus +, Horizon 2020, IPA i mnogi drugi). Najznačajniji među njima su:

 • Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametrara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane - FoodHub (uloga: mladi istraživač, tip: Centar izvrsnosti);
 • HORIZONT2020: European High Performance Computing Joint Undertaking” - National Competence Centres in the framework of EuroHPC – EuroCC, Ref. No. 951732 (2020-2022), članica istraživačkog tima.
 • HORIZON2020- Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange programme: Traceability at wine industry through integrated labelling of typicality, health protection effect and organoleptic attributes, Ref. No. H2020-MSCA-RISE-2020. GA101007979 (2020-2022), članica istraživačkog tima
 • Erasmus+ projekat: Digital entrepreneurial nest and industry 4.0 in Montenegro (DigN€st), Ref. No. 619099-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP – 2020-2023, članica istraživačkog tima
 • Erasmus+ projekat: Podsticanje internacionalizacije u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori  (IESP), Ref. No. 609675-EPP-1-2019-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP (2019-2021), članica istraživačkog tima
 • IPA projekat, Transfer znanja između akademskih, istraživačkih i industrijskih entiteta, CFCU/MNE/005, 2016-2018, članica istraživačkog tima
 • Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera – PRODE (uloga: asistent rukovodioca projekta, tip: HERIC projekat),
 • Istraživanje nacionalnog inovacionog kapaciteta kao faktor za uspostavljanje ekonomije i društva Crne Gore zasnovanog na znanju i kompatibilnog sa inovacionim sistemom Evropske Unije (uloga: mladi istraživač, tip: naučnoistraživački projekat),
 • NEXT: Kolaborativna platforma za podršku transfera istraživanja i tehnologija (uloga: mladi istraživač, tip: IPA Adriatico);
 • HIVES: High-Level Innovation for a Value-Driven Exploitation of a Joint S3 in The Adriatic Area (uloga: mladi istraživač, tip: IPA)
 • IDEA LAB – Osnaživanje studentskog preduzetništva i otvorenih inovacija kroz saradnju univerziteta i kompanija (iDEALab) (uloga: mladi istraživač, tip: Tempus projekat),
 • BY LEAP, Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practise (uloga: projektni asistent, tip: IPA).

Osim projekata, kandidatkinja je uključena u organizaciju brojnih naučnih i stručnih konferencija koje se organizuju u okviru i pod okriljem UDG-a, što joj omogućava razvoj kako istraživačkih, tako i organizacionih sposobnosti – Free Market Road Show, Miločerski razvojni forum, Dan istraživanja i dr.

Takođe, kandidatkinja je učestvovala zajedno sa autorima prof. dr Đurom Kutlača i dr Sandra Tinaj u pripremi izvještaja evropskog istraživanja najveće internacionalne studije „The State of University-Business Cooperation (UBC) in Europe” kako bi se stekao bolji uvid u načine na koje univerziteti sarađuju sa poslovnim sektorom, u kojem je učestvovao UDG iniciranog od strane Evropske komisije.

mr Bojana Mališić
Objavljeni radovi
 • Competence development as critical issue for successful performance in HPC technology environment: A case study of Montenegro
 • Časopis | Technology and health care: official journal of the European Society for Engineering and Medicine
 • Izdavač | IOS Press
 • Država izdavača | Netherlands
 • Godina izdanja | 2023
 • Kategorija | K4
 • ISBN | http://dx.doi.org/10.3233/THC-229017
 • Ključne riječi | Competencies, absorption capacity, HPC new technology, knowledge environment
 • Link | http://dx.doi.org/10.3233/THC-229017
 • State of Montenegro University Business Cooperation Report (University Perspective)
 • Časopis | Technical Report
 • Izdavač | Global University Engagement Monitor
 • Država izdavača | Germany
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K2
 • ISBN | http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33120.30725/1
 • Ključne riječi | Business Cooperation
 • Link | http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33120.30725/1