Predavači

Asistent
dr Marija Radunović

Marija Radunović rođena je 10.03.1990. godine u Podgorici.

Osnovnu školu „Maksim Gorki“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici završila je odličnim uspjehom. Odmah nakon srednje škole, školske 2008/2009. godine upisala je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirala je u junu 2011. godine odbranivši Diplomski rad pod nazivom „Finansijski izvještaji kao izvor za obračun proizvodnje i biznis statistiku”.

Studijske godine 2011/2012. godine upisala je postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tor Vergata u Rimu i u novembru 2013. godine odbranila Magistarski rad na temu „Official dollarization phenomenon – the case of Montenegro“. Uspješan završetak magistarskih studija u Rimu krunisan je nagradom regije Lazio (Laziodisu), Italija za izvrsne studente koji su magistrirali u roku sa najvišim rezultatima.

U oktobru 2013. godine upisala je postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“, smjer Međunarodna ekonomija i finansije i u novembru 2016. godine odbranila magistarsku temu „Indikatori održivog razvoja“.

U septembru 2017. godine upisala je doktorske studije „Međunarodna ekonomija“ na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i položila sve ispite predviđene nastavnim planom i programom. Tema njenog doktorskog rada je „Mediteranski korijeni ekonomije Evrope“, a mentor rada prof. dr Veselin Vukotić. Za ovo doktorsko istraživanje osvojila je stipendiju Ministarstva nauke Crne Gore u decembru 2018. godine.

Radni angažman započela je u oktobru 2013. godine u prvom ekonomskom think tank-u ISSP (Institut za strateške studije i projekcije) gdje radi kao mladi istraživač uključen u projekte i makroekonomska i statistička istraživanja i izradu publikacija (MONET).

Od decembra 2013. godine započinje rad na Univerzitetu Donja Gorica kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima, gdje je i danas angažovana na predmetima iz oblasti istorije i razvoja ekonomske misli (Ekonomija i razvoj, Ekonomija i razvoj ideja, Istorija ekonomskih ideja i Sistemska analiza), ali i na predmetima iz grupe statističkih i teorijskih ekonomskih predmeta (Osnovi statistike, Mikroekonomija, Company economics, Ekonometrija).

Pored angažmana u nastavi, uključena je u koordinaciju studijskog programa Porodični menadžment i biznis i projekte koji se bave promocijom i podsticanjem preduzetništva među mladim ljudima. Jedan od njih je međunarodni projekat „“Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (iDEALab)”, namijenjen razvoju laboratorije za razvoj preduzetničkih ideja, čiji je proizvod 3-D laboratorija „IdeaLab“ na UDG-u. Osim projekata, Marija je uključena u organizaciju brojnih naučnih i stručnih konferencija koje se organizuju u okviru i pod okriljem UDG-a.

Od studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu posebno izdvaja:

 • Internship u trajanju od 1.5 mjeseci u Sichuan Tianfu Bank, Sichuan provincija, NR Kina na ljeto 2018. godine, gdje je radila u sektoru Asset Management Division, imala priliku da radi u R&D sektoru banke posvećenom razvoju novih proizvoda i na taj način unaprijedi svoje istraživačke kapacitete;
 • Dvonedjeljni istraživački boravak na KOF institutu u Ciriju, Švajcarska, gdje je radila na razvoju makroekonomskog modela razvoja Crne Gore, objavljenom od strane Instituta za strateške studije i prognoze. 2016. god;
 • Dvonedjeljni istraživački boravak i pohađanje obuka iz oblasti Informatičkih sistema za primijenjena ekonomska istraživanja, na School of Business, University of Albany – State University of New York (SUNY), SAD, 2015. godina;
 • Liberty Seminars 2015, Bohinj, Slovenija, 2015. godina
 • Ljetnja škola Matematičkog Modeliranja (Mathematical Models & Modeling In Laser-plasma processes & advanced science technologies), Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS, Prokhorov Institute of General Physics RAS, organizovana u Petrovcu, Crna Gora, 2011. godina
 • LSS - Ljubljana Summer School, studijska posjeta (uspješno položila kurseve International Finance and Business English), Slovenija, Univerzitet u Ljubljani, 2009. godina

Najvažnije naučne publikacije:

 1. Marija Radunović, Marko Nišavić, Nina Ćulafić “Biznis i(li) obrazovanje” (Naučni skup Instituta društvenih nauka – IDN, Beograd), 2018. god
 2. Marija Orlandić, Marija Radunović „Globalizacija i resursi“ (Naučni skup Instituta društvenih nauka – IDN, Beograd), 2017. god
 3. Marija Radunović, „Why do we measure sustainable growth“ (Međunarodni naučni skup „Climate change, natural resources and energy”, Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju, UDG, 2016. god
 4. Marija Radunović, Ana Bošković “Migracije kao faktor globalnog razvoja” “ (Naučni skup Instituta društvenih nauka – IDN, Beograd), 2016. god
 5. Maja Drakić-Grgur, Marija Radunović „Globalizacija, kultura i intelektualna svojina“ “ (Naučni skup Instituta društvenih nauka – IDN, Beograd), 2015. god
dr Marija Radunović
Kontakt podaci